Beslutningsreferat fra BTK’s generalforsamling afholdt i Brøndby Tennis Klub d. 28. februar 2023.


 

Tilstede var 32 medlemmer.

  1. Valg af dirigent.

Søren Beck blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.

  1. Formandens beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år 2022.

Michael Læbo Svendsen fremlagde beretningen og den blev godkendt med klapsalver fra de fremmødte medlemmer. Beretningen ses i separat dokument.

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 og budget 2023.

Knud Larsen fremlagde det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet blev godkendt. Knud Larsen fremlagde derefter budgettet for 2023. Budgettet blev godkendt med klapsalver. Regnskabet og dets kommentarer ses i separat dokument.

Der blev ved gennemgangen spurgt ind til hvordan tilskud til ungdomsmedlemmerne foregår. Kassereren søger her hvert år hos kommunen ud fra sidste sæsons faktiske antal medlemmer under 25 år.

Der blev også spurgt til hvorfor der var så stor forskel i Øvrige indtægter (2021: 14.946 kr. mod 2022: 1.600 kr.). Dette skyldes primært at vi i 2021 fik udbetalt Corona tilskud.  

  1. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. Valg af formand:

Mikael Læbo Svendsen var villig til genvalg 

  1. Valg af kasserer: 

Desværre er Louise Vestergaard som tidligere informeret i mails afgået som kasserer. Vi skal derfor igen ud og søge en kasserer. Ingen har dog endnu meldt sig til posten. Knud Larsen er meget venlig ved at fortsætte i en begrænset periode indtil der er fundet en løsning - men der SKAL findes en løsning i løbet af året! Hvis ingen frivillige melder sig vil det ende med at vi skal købe os til ydelsen hvilket er en meget dyr løsning som på sigt vil vise sig på kontingentet! Der vil i 2023 igen arbejdes på en varig løsning på kassererposten.

  1. Valg af øvrig bestyrelse: 

Villige til genvalg: Morten Piriwe Risom, Uffe Nielsen, Bente Svarre Nielsen, Emil Svendsen og Niels Hedebo Andersen. 

Alle blev genvalgt.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

Nuværende suppleanter Susanne Krøjen og Anne Vinther Rasmussen stillede op til genvalg – de blev genvalgt.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 

Nuværende revisorer er Gert Thrane og Kjeld Thrane. Gert stiller ikke op til genvalg men det gør Kjeld. Kjeld blev genvalgt sammen med bestyrelsens kandidat Rasmus Krøjen. Suppleant Lone Degn er villig til genvalg - Lone blev genvalgt.

  1. Eventuelt

Mogens Bruhn spurgte om der ved private arrangementer i klubhuset kan bruges af den kaffe der står fremme. Det kan man – men man kan ikke være sikker på at der altid er fyldt kaffe i beholderen – så det kan være en god ide selv at medbringe back-up kaffe.

Susanne Krøjen spurgte til om der evt. kan skiftes til kraftigere lys i klublokalet. Dette vil der tænkes over – det er dog vigtigt at belysningen er hyggelig til vore arrangementer.

Henrik Christensen spurgte til om vi havde kontakt med Brøndby Kommune omkring fritidspasset - en ordning for unge med økonomisk støtte til kontingenter for økonomisk trængte familier. Dette kendes ikke – men bestyrelsen undersøger dette. 


 

Herefter bød Klubben på højt belagt smørrebrød og en drikkevare til de fremmødte medlemmer.