Beslutningsreferat fra BTK’s generalforsamling afholdt i Brøndby Tennis Klub d. 8. februar 2022.

Tilstede var 22 medlemmer.

  1. Valg af dirigent.

Søren Beck blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.

  1. Formandens beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år 2021.

Michael Læbo Svendsen fremlagde beretningen og den blev godkendt med klapsalver fra de fremmødte medlemmer.

  1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 og budget 2022.

Knud Larsen fremlagde det reviderede regnskab for 2021. Regnskabet blev godkendt. Knud Larsen fremlagde derefter budgettet for 2022. Budgettet blev godkendt med klapsalver.

  1. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. Valg af kasserer:

Desværre har ingen meldt sig til posten som kasserer. Knud Larsen er meget venlig ved at fortsætte i en begrænset periode indtil der er fundet en løsning men der SKAL findes en løsning! Hvis ingen frivillige melder sig vil det ende med at vi skal købe os til ydelsen hvilket er en meget dyr løsning som på sigt vil vise sig på kontingentet! Generalforsamlingen afgav mandat til bestyrelsen om at finde en løsning.

  1. Valg af øvrig bestyrelse:

Villige til genvalg: Morten Piriwe Risom, Uffe Nielsen, Bente Svarre Nielsen og Niels Hedebo Andersen.

Frederik Degn ønsker at udtræde af bestyrelsen og er ikke villig til genvalg. Villig til nyvalg er Emil Svendsen.

Morten, Uffe, Bente, Emil og Niels blev valgt ind.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

Nuværende suppleant Emil Svendsen ønsker ikke genvalg da han ønsker at indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Susanne Krøjen og Anne Vinther Rasmussen. Anne og Susanne blev valgt.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

Nuværende revisorer er Gert Thrane og KjeldThrane, begge villige til genvalg. Begge blev valgSuppleant er Lone Degn som er villig til genvalg. Lone blev genvalgt.

  1. Eventuelt

Intet indkommet