Vedtægter for Brøndby Tennis Klub
 
§ 1. Navn og hjemsted
 
 Klubbens navn er Brøndby Tennis Klub (BTK), med hjemsted i Brøndby Kommune.
 
§ 2. Formål

Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet, og mulighed for dygtiggørelse for alle, uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
 
§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennis Forbund, og undergivet disse love og bestemmelser.
 
§ 4. Medlemmer

Klubben optager enhver, der søger optagelse, under forudsætning af, at klubbens vedtagne maksimumsgrænser for medlemmer (p.t.300) ikke overskrides. Ved begrænsning vil borgere fra Brøndby kommune gå forud for borgere fra andre kommuner.
 
§ 5. Kontingent m.v.

Kontingent og indmeldelsesgebyrer fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling, og opkræves forud pr. 15. april, og indbetales på giro. Girokvitteringen er medlemsbevis og giver klubrettigheder og forpligtigelser. På forlangende af et bestyrelsesmedlem skal kvitteringen forevises.
Efter minimum 1 års passivt medlemskab, betales intet indskud til aktivt medlemskab. Indmeldelse efter 1 års fravær fra klubbens, betragtes som ny indmeldelse, hvorfor der må betales nyt indskud, som ovenfor nævnt.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden den l5. maj, betragtes som udmeldt af klubben.
Medlemmer der er i restance med turneringsafgift m.v., udelukkes af klubben, hvis restancen efter skriftlig påkrav, ikke er betalt inden 8 dage.
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, i en kortere periode helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling.
§ 6. Udelukkelse

Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler, kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid - og eventuelt eksklusion.
Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsens træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion tages op på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsorden, og vedkommende har ret til at deltage i dette ene punkts behandling på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.
 
§ 7. Ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts, og indkaldes med mindst 2. ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og ved meddelelse pr. e-mail til medlemmer, med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 15. januar i året for generalforsamlingens afholdelse.
Det reviderede regnskab og indkomne forslag kan ses på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3.
kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.
Behandling af indkomne forslag
5.
Valg af formand (Ulige år)
6.
Valg af kasserer (Lige år)
7.
Valg af øvrige bestyrelse
8.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
10.
Eventuelt
 
 
§ 8. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Medmindre andet er angivet i de enkelte paragraffer. Forslag som ikke er fremsat af bestyrelsen og som ønskes til afstemning på generalforsamlingen kræver minimum 25 seniormedlemmers fremmøde udover bestyrelsen for at kunne vedtages.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Der kan hverken stemmes ved fuldmagt eller ved brev.
Stemmeret har såvel aktive som passive, dog ikke juniorer under 16 år.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal, på begæring fra stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion, skal foregår skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til en enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og ligeledes hvis mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, og indvarslingen skal ske på samme måde, som for den ordinære generalforsamling. Dagsorden bekendtgøres ved indvarslingen.
 
§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreninger i henhold til vedtægter.
Bestyrelsen består af:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv på alle poster, undtaget formand og kasserer, der vælges separat på generalforsamlingen.
Formanden vælges for 2 år ad gangen i de ulige år.
kassereren vælges for 2 år ad gangen i de lige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
 
§ 11. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I formandens fravær, indtræder næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne forlanger dette.
I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme udslaget.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger.
Klubben tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.
Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler.
§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisor suppleant for et år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab, og påse, at beholdningen er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
§ 14. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning, kan kun tages på en i den anledning særligt indkaldt generalforsamling. For forslagets vedtagelse, kræves at 3/4 af de afgivne stemmer, er for forslaget.
På generalforsamlingen træffes bestemmelser om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal.